Podniková udržitelnost

 

Naše mise

Vytvoření nové společenské a ekonomické hodnoty. Všechny naše aktivity se zakládají na Listině jednání společnosti (Charter of Corporate Behavior). V tomto dokumentu se výslovně zavazujeme k odpovědnosti, že kromě dosažení růstu budeme současně plnit své společenské povinnosti a přispívat k blahu širší společnosti. 


Filozofie společnosti Konica Minolta vychází z uvedené listiny a stanovuje činnosti společnosti v oblasti ekologie s misí „Vytvoření nových hodnot“. Prostřednictvím tvůrčích nápadů přinášíme skutečné nové hodnoty, které řeší problémy, jimž čelí zákazníci a společnost jako celek. Na základě své filozofie se společnost Konica Minolta snaží etablovat jako podnik, který je pro společnost nepostradatelný, a neustále vytváří nové hodnoty, které svět obohacují o inovace. Jelikož bereme v potaz společenské, ekologické a ekonomické cíle, lze naši trvale udržitelnou misi charakterizovat jako „Vytváření nových hodnot pro trvale udržitelný svět“.
 

Cíle udržitelnosti

Naší snahou je přispět k cílům udržitelného rozvoje (SDG) OSN. Vzhledem k tomu, že životní prostředí je zásadním tématem pro zúčastněné strany, ale také zásadním tématem vize Eco Vision 2050, která byla prvně formulována v roce 2009, je tato vize naším dlouhodobým plánem pro dosažení udržitelné budoucnosti. Tato vize vychází z naší filozofie a skládá se ze tří hlavních cílů:

 


Do roku 2050 snížit emise CO2 v průběhu životnosti produktu o 80 % ve srovnání s fiskálními úrovněmi v roce 2005
Podporovat recyklaci a efektivní využití omezených zdrojů planety

Prosazovat obnovení a ochranu biodiverzity  

 


Zásady

Na základě debaty se zúčastněnými stranami a materiálové analýzy představuje životní prostředí pro společnost Konica Minolta klíčové téma. Z tohoto důvodu jsme definovali sadu klíčových principů na ochranu životního prostředí, které jsou uvedeny v našich Evropských zásadách ochrany životního prostředí. Zásady jsou v souladu s Listinou jednání společnosti (Charter of Corporate Behavior) a filozofií společnosti, včetně naší mise. Naše aktivity se řídí třemi zmiňovanými pravidly, zatímco zásady obsahují ty nejkonkrétnější cíle.

 

Dodržování předpisů

Pod spojením „dodržování předpisů“ si společnost Konica Minolta nepředstavuje pouze respektování státních a mezinárodních zákonů, ale také dodržování zásad podnikové etiky a vnitropodnikových pravidel. V návaznosti na to byla vytvořena Listina jednání společnosti (Charter of Corporate Behavior) společnosti Konica Minolta. Definuje principy, kterými se řídí dodržování předpisů celou skupinou, a je nezbytná pro její řízení. 

Pravidla skupiny Konica Minolta definují závazek společnosti Konica Minolta jednat v souladu s mezinárodními společenskými normami, jako je iniciativa OSN Global Compact, k níž se společnost (Konica Minolta, Inc.) svým podpisem připojila, a Všeobecná deklarace lidských práv. 
 

Zásady týkající se korporátní společenské odpovědnosti (CSR), listin a norem, které společnost Konica Minolta podporuje nebo dodržuje:

 • Iniciativa OSN Global Compact
 • Cíle udržitelného rozvoje (SDG)
 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Japonská obchodní federace – „Listina jednání společnosti (Charter of Corporate Behavior)“
 • Pravidla chování EICC


Skupiny související s korporátní společenskou odpovědností (CSR), jejichž je společnost Konica Minolta členem:

 • Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC)
 • Iniciativa CFSI (Conflict-Free Sourcing Initiative)
 • Pracovní skupina Responsible Minerals Trade Working Group a Conflict-Free Sourcing Working Group – asociace JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Kromě toho dodržujeme také evropské zákony a předpisy, které se na naši společnost vztahují. Níže jsou uvedeny některé z nich. 
 

Zákon o moderním otroctví

V souladu s britským zákonem o moderním otroctví z roku 2015 a kalifornským zákonem o transparentnosti v dodavatelském řetězci z roku 2015 společnost Konica Minolta prohlašuje, že přijala opatření, aby zajistila, že v žádném jejím dodavatelském řetězci a při žádné obchodní aktivitě společnosti nedochází k otroctví ani obchodování s lidmi. Další informace jsou k dispozici v prohlášení o transparentnosti.
 

Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH):

Předpisový rámec EU, který vyžaduje registraci a správu všech chemických látek používaných v podnicích, a to v souladu s podmínkami použití, aby byla umožněna bezpečná identifikace chemických látek. Společnost Konica Minolta tuto směrnici dodržuje.
 

Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE)

Směrnice EU; v Evropě společnost přijala opatření v souladu se směrnicí EU WEEE týkající se likvidace odpadních elektrických a elektronických zařízení, a tuto směrnici dodržuje. 
 

Balíček oběhového hospodářství:

Sada opatření, která podporuje přechod Evropy k oběhovému hospodářství, zvyšuje globální konkurenceschopnost, napomáhá k udržitelnému ekonomickému růstu a tvorbě nových pracovních míst. Naše společnost přijímá opatření na podporu dosažení cíle evropského oběhového hospodářství. 
 

Evropská dobrovolná dohoda o tiskárnách (EVAP): 

Dobrovolná dohoda z roku 2011 určující sadu cílů, které musí splňovat veškeré produkty prodávané na trhu EU. Požadavky na energetickou účinnost a možnost oboustranného tisku musí splňovat alespoň 90 % prodaných produktů. Cílem smlouvy je také snížit dopad zařízení ke zpracování obrazu na životní prostředí, a to jak konstrukcí, tak prostřednictvím pomoci zákazníkům učinit správná rozhodnutí při nákupu a používání zařízení. Společnost Konica Minolta je signatářem této smlouvy.
 

Omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS):

Směrnice EU, která omezuje (s výjimkami) použití šesti nebezpečných materiálů při výrobě různých typů elektronických a elektrických zařízení. Společnost Konica Minolta směrnici RoHS dodržuje.
 

Směrnice o ekologickém designu:

Směrnice EU, která v celé Evropské unii stanovuje jednotná pravidla pro zvýšení šetrnosti produktů k životnímu prostředí. Společnost Konica Minolta dodržuje příslušné směrnice o ekologickém designu.
 

Směrnice o bateriích:

Směrnice EU, která reguluje výrobu a likvidaci baterií v Evropské unii s cílem zvýšit šetrnost baterií a akumulátorů k životnímu prostředí. Společnost Konica Minolta tuto směrnici dodržuje.
 


 

Odpovědný životní cyklus produktu a dodavatelský řetězec


Společnost Konica Minolta se zavázala snižovat dopad na životní prostředí během celého životního cyklu produktu.
Společnost Konica Minolta se zavázala snižovat dopad na životní prostředí během celého životního cyklu produktu – od plánování a vývoje po nákup a výrobu, distribuci, prodej a servis, sběr a recyklaci. Všechny fáze životního cyklu produktu jsou pečlivě sledovány pomocí analýz obecných vstupů a výstupů, energetické a zdrojové účinnosti, recyklace a předcházení vzniku odpadů, a splňují všechny příslušné ekologické a bezpečnostní předpisy.

Společnost Konica Minolta prosazuje udržitelnost v celém dodavatelském řetězci
Nezavazujeme se pouze k přímému plnění povinností vyplývajících z okamžitého dopadu produktů a služeb na životní prostředí. Zavazujeme se také k udržitelnosti v dodavatelském řetězci na základě vztahů s dodavateli založených na důvěře. Společnost Konica Minolta vyžaduje, aby její obchodní partneři brali při podnikání v potaz problémy související s pracovními podmínkami (lidskými právy), etiku, životní prostředí, bezpečnost a zdraví. Skupina také podniká kroky k řešení problematiky konfliktních minerálů a snaží se zabránit porušování lidských práv v oblastech konfliktu, ze kterých pochází minerály používané v jejích produktech.

 

Další informace a postřehy:

Certifikace, hodnocení a žebříčky

Systém řízení z hlediska ochrany životního prostředí společnosti Konica Minolta Europe je certifikován podle mezinárodní normy ISO 14001:2015. To je důkazem našich ambiciózních cílů pro snižování negativního dopadu na životní prostředí. 

Společnost Konica Minolta, Inc. si za svůj závazek k udržitelnosti také vysloužila od nezúčastněných stran mezinárodní chválu. 

Společnost byla uvedena v následujících významných ukazatelích investic:


 
Červenec 2018: Uvedena v seznamu FTSE4Good Index od roku 2003 a seznamu FTSE Blossom Japan Index od jeho založení v roce 2017


Červenec 2018: Každoroční uvedení v indexech MSCI ESG Leaders od roku 2010


Leden 2018: Uvedena v seznamu společensky odpovědných investic společnosti Morningstar


Září 2017: Uvedena ve světovém seznamu udržitelnosti Dow Jones Sustainability Index

Společnost byla ohodnocena následujícími mezinárodními agenturami pro hodnocení korporátní společenské odpovědnosti (CSR):


 
Červenec 2018: Hodnocení Prime Status od německé společnosti ISS-oekom (dříve oekom research AG)Březen 2018: Vybrána do investičního registru Ethibel Pioneer a Ethibel ExcellenceÚnor 2018: Zisk ocenění za firemní udržitelnost Gold Class 2018 od společnosti RobecoSAM

 Říjen 2017: Vybrána jako společnost na seznamu klimatické třídy A (nejvyšší hodnocení) organizace CDPZisk ocenění Gold Level Recognition Medal 2017 od organizace EcoVadis

Značky

Společnost Konica Minolta ve svém odvětví stanovuje celosvětové standardy v oblasti ochrany životního prostředí. Certifikace společnosti v mnoha případech splňuje ještě přísnější standardy, než je potřeba, což dokládají certifikační značky.
Jedná se o následující značky: 
 

 • Modrý anděl: Spolehlivý průvodce ekologickým nákupem. Systémy společnosti Konica Minolta byly v roce 1992 prvními laserovými kopírovacími systémy na světě, který získaly tuto certifikaci. Téměř všechna kancelářská zařízení, která se v současné době prodávají v Německu, jsou touto značkou opatřena. Všechna zařízení, včetně těch prodávaných mimo Německo, splňují přísné požadavky německé značky.


 
 • ENERGY STAR: Mezinárodní standard pro energeticky účinné spotřební produkty. Klíčovým kritériem pro nízkou spotřebu energie je hodnota TEC (typická spotřeba elektrické energie). Tyto požadavky splňují všechny kancelářské systémy a téměř všechny produkční tiskové systémy Konica Minolta.
 
 
 • Kontakt s potravinami: Pokud se stane, že námi vyrobený toner přijde do styku s potravinami, nehrozí žádné nebezpečí. Díky vlastnostem, které jsou šetrné k životnímu prostředí, jej společnost TÜV Rhineelland v případě styku s potravinami označila za 100% nezávadný. Tato certifikace pro bezpečnost styku s potravinami vytváří nové příležitosti použití včetně tisku na obaly potravin a potravinové štítky.


Další podrobnosti o aktivitách společnosti Konica Minolta v oblasti podnikové udržitelnosti naleznete ve Zprávě o korporátní společenské odpovědnosti (CSR).

 

Energy Efficiency Icon Globe

Kontaktujte nás...

...a obraťte se na náš tým ohledně korporátní udržitelnosti!

Odeslat e-mail