Správa dodavatelského řetězce

 

Snažíme se vybudovat udržitelnou společnost, v níž jsou respektována lidská práva


Konica Minolta je globální společnost působící v 50 zemích po celém světě. Objem nákupů skupiny činí přes 520 miliard jenů.

Konica Minolta ve svých obchodních aktivitách považuje všechny dodavatele, kteří dodávají a vyrábějí materiály, jako jsou suroviny a díly, nebo poskytují logistické a další služby, za nepostradatelné partnery.

Společnost Konica Minolta se s dodavateli snaží vybudovat důvěrný vztah prostřednictvím transparentních a poctivých transakcí, aby dosáhla společného cíle, kterým je včasné poskytování výjimečných produktů a služeb zákazníkům po celém světě.

Společnost Konica Minolta si uvědomuje, že na celém světě existují pracovníci, kteří jsou nuceni pracovat bez ohledu na svá práva nebo musí pracovat v žalostných podmínkách, přičemž tyto nepříznivé situace hrozí zejména dětem, a zahraničním (migrujícím) pracovníkům.

Společnost Konica Minolta ve svém dodavatelském řetězci prosazuje iniciativy korporátní společenské odpovědnosti,* čímž pomáhá vytvářet udržitelné společnosti respektující všechna lidská práva. Naše společnost věří, že podniky nejsou odpovědné pouze za své produkty, ale také společensky odpovědné za zlepšování pracovních podmínek (lidských práv), etiky, životního prostředí, zdraví a bezpečnosti v celém dodavatelském řetězci, který doručuje výrobky zákazníkům. Aby společnost Konica Minolta dosáhla těchto zlepšení ve svých výrobních základnách, provádí nákupy založené na korporátní společenské odpovědnosti a úzce spolupracuje s dodavateli, kteří dodávají suroviny a díly pro její produkty.

Aby společnost Konica Minolta naplnila společenská očekávání, jako je respektování lidských práv, angažuje se jednak ve svých výrobních závodech, ale také spolupracuje s poskytovateli výrobních a logistických služeb. Je rovněž přesvědčena, že tímto postupem zvyšuje hodnotu společnosti Konica Minolta i jejích dodavatelů. Díky této spolupráci navíc mohou zákazníci nakupovat produkty s klidným svědomím a jistotou, že svou koupí přispívají k rozvoji udržitelné společnosti. Společnost Konica Minolta si je vědoma, že nákupy založené na korporátní společenské odpovědnosti znamenají mnohem víc než pouhou společenskou odpovědnost globální společnosti. Uvědomuje si také to, že zlepšení pracovních podmínek vede k vyšší spokojenosti zaměstnanců a jejich nižšímu přirozenému úbytku. Tím se snižuje obchodní riziko a zvyšuje kvalita v celém dodavatelském řetězci. Popisovaný proaktivní přístup se zakládá na mnoha důvodech.
 

*Dodavatelský řetězec: Řada aktivit, které obnáší doručení produktu nebo služby zákazníkovi, od nákupu a výroby až po distribuci a prodej.

 

Nákupní politika společnosti Konica Minolta

Skupina Konica Minolta Group se stará o spokojenost zákazníků tím, že vytváří inovativní produkty a služby, které přispívají k rozvoji společnosti v souladu s naší filozofií managementu nazvané „Vytváření nových hodnot“. V oblasti nákupu vytváříme s dodavateli silná partnerství založená na spravedlnosti a transparentnosti, a prostřednictvím naplnění společenských odpovědností vůči dodavatelům se snažíme budovat udržitelnou společnost.
 

 1. OTEVŘENÁ 
  S dodavateli budeme budovat transparentní a spolehlivé vztahy, budeme řídit nákup otevřeným způsobem a zároveň sdílet cíle z dlouhodobého i globálního hlediska.
 2. FÉROVÁ
  Transakce budeme provádět na základě volné soutěže s logickými vyhodnocovacími kritérii. S dodavateli se pokusíme nastavit podmínky tak, aby vyhovovaly oběma stranám.
 3. GLOBÁLNÍ
  Budeme mít globální rozhled a budeme soustředit nákup do oblastí, které nejlépe vyhovují našim provozním potřebám.
 4. DODRŽOVÁNÍ PŘEDPISŮ
  Budeme dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy, podnikovou etiku a vnitropodnikové zásady a předpisy.
 5. EKOLOGIE
  Světové populaci a místním komunitám přispějeme tím, že budeme usilovat o vedoucí postavení v oblasti ochrany životního prostředí a současně snižovat dopad našich provozních operací na ekosystémy.


Prosba na dodavatele

Na základě silného partnerství s dodavateli žádáme, aby se naši dodavatelé v rámci zvyšování spokojenosti zákazníků a plnění společenských odpovědností soustředili na následující oblasti.
 

 1. Špičková kvalita
  Zajištění bezpečnosti produktů a služeb, včetně dodržování bezpečnostních předpisů v jednotlivých zemích či oblastech, a zvyšování kvality na úroveň, která splňuje požadavky zákazníků
 2. Přiměřené ceny
  Určování cen s ohledem na konkurenceschopnost na trhu
 3. Reakce na změny v poptávce
  Vývoj stabilního dodavatelského systému, který je schopen flexibilně reagovat na změny v poptávce
 4. Dodržování zákonů, předpisů a podnikové etiky
  Dodržování všech zákonů a předpisů jednotlivých zemí či oblastí, včetně podnikové etiky
 5. Ochrana životního prostředí
  Podnikání a nákup materiálu, při němž je zohledňováno životní prostředí
 6. Respektování lidských práv pracovníků
  Respektování základních lidských práv, včetně zákazu dětské práce, nucené práce a diskriminace na základě etnické příslušnosti, pohlaví a jakéhokoli jiného důvodu
 7. Zdraví a bezpečnost
  Zajištění bezpečného a čistého pracovního prostředí
 8. Zabezpečení informací
  Trvalé zlepšování zabezpečení informací
 9. Pevné základy managementu
  Budování pevných základů managementu zajišťující nepřetržitou a stabilní dodávku materiálů
 

Ekologická spolupráce zaměřená na důslednější nakládání s chemickými látkami používanými v dodavatelském řetězci

Global Compact OSN

V roce 2009 společnost Konica Minolta podpořila svým podpisem iniciativu Global Compact, která se skládá z 10 principů prosazovaných OSN – ty se týkají lidských práv, práce, životního prostředí a boje s korupcí.

Global Compact je sada dobrovolných akčních principů pro podniky, kterou v roce 1999 navrhl tehdejší generální tajemník OSN Kofi Annan a v roce 2000 oficiálně vstoupila v platnost v sídle Organizace spojených národů. Jedná se o iniciativu, jejímž cílem je dosáhnout udržitelného růstu v celosvětovém měřítku a přimět podniky, aby vystupovaly jako řádní členové mezinárodní komunity a aby jejich vedení zaujalo odpovědný a kreativní přístup k řešení různých celosvětových problémů včetně globálního oteplování, problémů s životním prostředím a ekonomické stratifikace ve společnosti.

Společnost Konica Minolta je součástí pracovní skupiny zabývající se dodavatelskými řetězci, a pracovní skupiny pro řádnou péči o lidská práva pod záštitou iniciativy Global Compact Network Japan. Získané poznatky jsou následně využívány v oblasti nákupu založeného na korporátní společenské odpovědnosti.

Společnost Konica Minolta se účastní iniciativy Global Compact

Webové stránky iniciativy OSN Global Compact EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition)

Společnost Konica Minolta se připojila ke koalici EICC* v říjnu 2013 a jakožto její člen se stará o podporu nákupu založeného na korporátní společenské odpovědnosti v rámci dodavatelského řetězce.

Koalice EICC, která je tvořena více než 100 společností, včetně předních světových výrobců elektroniky a jejich hlavních dodavatelů, usiluje o zlepšení podmínek v oblasti lidských práv, etiky, zdraví a bezpečnosti v dodavatelském řetězci.


 

Společnost Konica Minolta se stala členem skupiny „Electronic Industry Citizenship Coalition“

EICC 

 

Stáhnout

Nejnovější verzi našich všeobecných podmínek nákupu a pravidel chování dodavatelů v anglickém jazyce najdete na našich německých webových stránkách:

Stáhnout zde
Career - Subheader - Meeting