Prohlášení o ochraně osobních údajů

(aktualizováno 31. 8. 2020)

V tomto prohlášení Vás jako správce osobních údajů informujeme o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí v souvislosti s užíváním naší webové stránky www.konicaminolta.cz

 

 1. Odpovědné osoby

Odpovědná osoba pro zpracování osobních údajů a osoba pověřená ochranou osobních údajů


Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je:


Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o
Žarošická 4395/13, Židenice (Brno-Vinohrady), 628 00
Tel.: +420 841 777 777
E-mail: info(zavináč)konicaminolta.cz


(viz naše impressum)


Máte-li dotazy na téma ochrany osobních údajů, obraťte se kdykoli na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů v České republice:


Mgr. Karolína Kachlíková, LL.M.
Email: oou(zavináč)konicaminolta.cz
Tel.: +420 841 777 777


Pro společnosti skupiny Konica Minolta byl ustanoven pověřenec na ochranu osobních údajů:


paní Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection(at)konicaminolta.eu

 

 1. Vaše práva
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
 
právo na přístup k osobním údajům;
právo na opravu;
právo na výmaz („právo být zapomenut“);
právo na omezení zpracování údajů;
právo vznést námitku proti zpracování;
právo na přenositelnost údajů;
právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;
právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
 
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, odvolat souhlas či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 500 Kč.
 
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Typickým příkladem bude situace, kdy Vámi zaslané informace v životopisu nebyly přesné, či si je přejete určitým způsobem konkretizovat a doplnit.
 
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.
 
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
 
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.
 
Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.
 
Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, přestaneme se zpracováním založeném na tomto souhlasu a pokud nebude existovat žádný jiný důvod pro zpracování, tak osobní údajů rovnou smažeme.
 
Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, můžete kontaktovat naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese oou(zavinac)konicaminolta.cz. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.
 
Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).
 
 1. Shromažďování osobních údajů při návštěvu naší webové stránky
 
Používáte-li naši webovou stránku pouze informativně, tj. pokud se neregistrujete nebo nám jinak nesdělujete informace, zjišťujeme pouze osobní údaje, které našemu serveru předává váš osobní prohlížeč. Tyto údaje jsou technicky nezbytné pro zobrazení webové stránky. Dále jsou tyto údaje technicky nutné pro zajištění stability a bezpečnosti naší webové stránky. (Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů – oprávněný zájem.) Oprávněným zájmem je dostupnost a optimální prezentace tohoto webu a jeho ochrana před vnějšími útoky a jejich sledováním. Po ukončení používání tato data odstraníme, pokud nejsou potřeba pro účely detekce zneužití a sledování zneužití; v takovém případě uchováváme tato data maximálně 30 dní.
 
 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Země původu dotazu
 • Obsah požadavku (konkrétní strana)
 • Přístupový stav / stavový kód http
 • Webová stránka, ze které požadavek přichází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • Příslušné přenesené množství dat
 • Rozdíl časového pásma vůči střednímu greenwichskému času (GMT)
Některé ze služeb nabízené na naší webové stránce můžeme poskytovat pouze v případě, že s vámi můžeme navázat kontakt. Možnost využívání těchto služeb tedy závisí na tom, že nám sdělíte určité osobní (kontaktní) údaje. Tyto údaje zjišťujeme, používáme a zpracováváme pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytování příslušných služeb. Kontaktujte-li nás e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, příslušné vámi sdělené údaje (vaše e-mailová adresa, jakož i další vámi dobrovolně sdělené údaje, např. vaše jméno / telefonní číslo) ukládáme, abychom zpracovali váš požadavek a případně zodpověděli vaše dotazy. Vaše údaje smažeme, není-li již jejich ukládání nutné. V případě zákonných povinností archivace omezujeme zpracování. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů – oprávněný zájem.
 
 1. Účel zpracování, právní základ a doba uložení
Získáme-li pro postupy zpracování vašich osobních údajů souhlas, činíme tak na právním základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Je-li zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo provádění předsmluvních opatření, která se dějí na váš dotaz, je právním základem našeho zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případech, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti, které podléháme, spočívá toto zpracování na čl. 6 odst. 1 větě 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro hájení oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby a současně zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby, která požaduje ochranu osobních údajů, nepřevažují nad naším oprávněným zájmem, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Není-li to uvedeno zvlášť, mažeme osobní údaje podle ustanovení čl. 17 a 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo jejich zpracování omezujeme. Vaše osobní údaje v zásadě zpracováváme a ukládáme pouze v případě, že jsou nezbytné pro plnění našich smluvních a zákonných povinností. Údaje, které již nejsou ke svému účelu nezbytné, jsou pravidelně mazány s výjimkou případů, kdy je nutné časově omezené další zpracování, které může být důsledkem jiných zákonně přípustných účelů. Pro plnění povinností dokumentace a zákonných povinností archivace se v České republice řídíme primárně lhůtami nastavenými zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a v případě vyřazování dokumentů ve skartačním řízení rovněž vyhláškou č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (uvede se v případě, když se původce rozhodne vyřazovat dokumenty  ve skartačním řízení) dále zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Aby nedocházelo k platebním výpadkům, provádíme eventuálně v jednotlivých případech před uzavřením smlouvy a v rámci příslušných změn smlouvy kontrolu bonity, poskytujeme-li služby, které budou účtovány později. Prováděním kontrol bonity se chráníme proti platebním výpadkům. Prostřednictvím systému Scoring (Profiling) posuzujeme, jak budou zákazníci plnit své platební závazky podle smlouvy, a zjištěné hodnoty nám pomáhají v rozhodování. Scoring je založen na uznávaném matematickostatistickém postupu. Výsledky údajů bonity ukládáme na 365 dnů.
 
 1. COOKIES
Na webové stránce používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na vašem pevném disku v závislosti na používaném prohlížeči a které zajišťují přísun určitých informací do systému, který cookie uložil. Většina námi používaných cookies je po skončení relace prohlížeče smazána (tzv. cookies relace). Jiné cookies na vašem koncovém zařízení zůstávají a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé cookies). Na našem odkazu si můžete prohlédnout námi používané cookies a příslušné doby uložení. V nastaveních vámi používaného prohlížeče můžete přijímání cookies zamítnout nebo toto zamítnutí omezit např. pouze na cookies jiných subjektů, tzv. cookies třetích stran. Vámi provedená nastavení prohlížeče však mohou způsobit, že případně nebudete moci používat všechny funkce naší online nabídky.
 
 1. Příjemci vašich osobních údajů
Uživatelské údaje zásadně neprodáváme ani nepůjčujeme. Předávání třetím stranám nad rámec uvedený v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se provádí pouze v případě, že je to nezbytné k poskytování příslušné požadované služby. Pro poskytování služeb spolupracujeme s kooperačními partnery. Ti vám poskytují služby na vlastní odpovědnost / v souvislosti s vaší smlouvou s námi. Tyto služby můžete požadovat a souhlasit se zapojením kooperačního partnera nebo toto zapojení probíhá na základě zákonného povolení. Dále spolupracujeme mj. v oblastech marketingu, prodeje, IT, logistiky a personalistiky se zakázkovými zpracovateli v rámci čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vybíráme je s největší pečlivostí. V případech zakázkového zpracování jsme nadále zodpovědní za ochranu vašich osobních údajů. V dalších případech předáváme údaje zúčastněným státním orgánům. Ovšem pouze v případě, že je k tomu stanovena zákonná povinnost, např. při vydání soudního příkazu.
 
 1. Kde se moje údaje zpracovávají:
Vaše údaje zpracováváme v zásadě v Německu a v jiných evropských zemích (EU/EHP). Je-li v některých případech zpracování vašich údajů prováděno výjimečně v zemích mimo Evropskou unii (tj. v tzv. třetích zemích), dochází k tomu pouze v případech, že s tím výslovně souhlasíte, je to stanoveno zákonem nebo je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat příslušné služby. Zpracováváme-li v těchto výjimečných případech údaje v třetích zemích, jsou přitom přijata určitá opatření (tj. na základě příslušného rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti nebo na základě vhodných záruk, čl. 44 nn. obecného nařízení o ochraně osobních údajů).
 
 1. Analýza, cílení a reklama
8.1. Webová analytika:

a) Použití služby Google Analytics

Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google některé informace k vyhodnocení vašeho používání naší webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Rádi bychom však zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a vztahujícím se k vašemu používání naší webové stránky, pokud stáhnete a nainstalujte dostupný plugin prohlížeče: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Informace o třetích stranách:
Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 

Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, společnost Google předložila tzv. Privacy Shield EU-USA na ochranu soukromí (viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework ). 

Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na https://www.google.com/analytics/terms/cs.html nebo na https://www.google.com/intl/cs/analytics/privacyoverview.html 


Právním základem pro používání Google Analytics je čl. 6 odst. 1 S. 1 písm. f GDPR. Google Analytics používáme k analýze používání našich webových stránek a k jejich pravidelnému zlepšování. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení naší nabídky a učinit ji zajímavější pro vás jako uživatele. 

b) Použití systémů Google Adwords a Remarketing
Používáme nabídku Google Adwords, abychom pomocí reklamních prostředků (tzv. reklam Google) na externích webových stránkách upozorňovali na naše atraktivní nabídky. Tyto reklamní prostředky jsou společností Google distribuovány prostřednictvím tzv. „Ad serveru“. Přitom se používají cookies Ad serveru, které umožňují vyhodnocování parametrů výkonnosti (např. ad imprese, kliknutí nebo konverze). Můžeme tak zjišťovat úspěšnost jednotlivých reklamních kampaní. Dostanete-li se na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, uloží Google Adwords na vašem koncovém zařízení cookie. V tomto cookie jsou uloženy analytické hodnoty (jedinečné ID cookie, počet ad impresí pro umístění (frekvence), poslední imprese, „opt out“ informace (označení, že uživatel již nechce být oslovován)). Cookies používané softwarem Google Adwords ztrácejí zpravidla platnost po uplynutí 30 dnů. Neslouží k vaší osobní identifikaci. Spíše softwaru Google Adwords umožňují opakované rozpoznání vašeho internetového prohlížeče. Navštívíte-li určitá místa na webové stránce zákazníka Adwords, pak Google a zákazník rozpoznají, že jste byli klepnutím na reklamu přesměrováni na stránku zákazníka. Google nám jako zákazníkovi Adwords poskytuje statistické vyhodnocení. Na základě tohoto vyhodnocení můžeme měřit efektivitu používaných reklamních opatření. Kromě toho žádné další údaje nezískáváme, zejména vás nemůžeme na základě těchto informací identifikovat.
Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
Tato webová stránka pracuje také se systémem Remarketing. Remarketing umožňuje cílenou reklamu orientovanou podle zájmu v celé síti Google Display na základě dosud navštívených webových stránek. Pro zjišťování údajů pro Remarketing jsou používány cookies. My a třetí poskytovatelé, včetně společnosti Google, používáme cookies prvních poskytovatelů (např. cookies Google Analytics) v kombinaci s cookies třetích poskytovatelů (např. cookies DoubleClick) pro nastavení, optimalizaci a zapojení reklam na základě dřívějších návštěv uživatele na naší webové stránce. Pomocí uložených cookies společnost Google zjišťuje a vyhodnocuje uživatelské chování při návštěvách různých webových stránek. Reklama společnosti Konica Minolta se tak může prostřednictvím společnosti Google nebo třetích poskytovatelů objevovat i na jiných webových stránkách. Podle prohlášení společnosti Google se zde zjišťované údaje nespojují s vašimi osobními údaji, které Google příp. ukládá. Podle společnosti Google se používá zejména pseudonymizace. Pokud si nepřejete, aby byly zobrazovány reklamy odpovídající vašim zájmům, můžete to ve svém prohlížeči cookies deaktivovat nebo o tom pro budoucnost informovat Google prostřednictvím tohoto odkazu https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google najdete zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/https://services.google.com/sitestats/de.html.
Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) a f) oprávněný zájem obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

c) Adobe Analytics (Omniture)
Tato webová stránka používá službu webové analýzy Adobe Analytics (Omniture), abychom mohli používání své webové stránky analyzovat a pravidelně zlepšovat. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšovat nabídku a dělat ji pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Adobe řídí zásadami EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
Pro toto vyhodnocení jsou na vašem počítači uloženy cookies. Takto zjišťované informace jsou uloženy na serverech, a to i v USA. Zabráníte-li uložení cookies, může se případně stát, že nebudete moci tuto webovou stránku používat v plném rozsahu. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením v prohlížeči nebo stisknutím tlačítka „Odhlásit“ na adrese http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.
Tato webová stránka používá službu Adobe Analytics (Omniture) s nastavením „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“, čímž se vaše IP adresa zkrátí o poslední oktet a nahradí se generickou IP adresou, kterou již nelze přiřadit. Identifikace osob je tím vyloučena.
Informace třetích poskytovatelů: Adobe Systems Software Ireland Limited, Irsko, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika; Bližší informace o ochraně osobních údajů třetích poskytovatelů jsou k dispozici zde: http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.
Právním základem pro používání služby Adobe Analytics (Omniture) je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

d) Facebook Pixel
Na našem webu používáme tzv. Facebook pixel, marketingový nástroj společnosti Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), jež do vašeho počítače ukládá tzv. „Cookies“. To nám následně umožňuje zobrazovat konkrétní, zájmově orientovanou reklamu na Facebooku určitým návštěvníkům našeho webu, kteří zároveň používají Facebook. Facebook Pixel umožňuje sledovat chování uživatelů po kliknutí na reklamu na Facebooku a tím nám pomáhá porozumět tomu, jak je naše reklama na Facebooku vnímána.

Informace shromážděné prostřednictvím Facebook Pixel může shromažďovat také společnost Facebook Ireland Limited a tyto může dále využít  pro vlastní webové a reklamní účely třetích stran. Například Facebook Ireland Limited může z vašeho chování při surfování na tomto webu odvodit určité zájmy a tyto informace také použít k propagaci nabídek třetích stran. Facebook Ireland Limited může také kombinovat informace shromážděné přes Facebook Pixel s dalšími informacemi, které o vás Facebook Ireland Limited shromáždilo prostřednictvím jiných webových stránek a / nebo v souvislosti s používáním sociální sítě Facebook“. Více informací o zpracování těchto údajů naleznete přímo na stránkách Facebook Ireland Limited zde:  https://www.facebook.com/policy.php
Právní základ pro používání pixelu Facebook je čl. 6 odst. 1(f) GDPR; oprávněný zájem.

e) LinkedIn pro sledování konverzí
Na tomto webu je použita technologie analýzy a sledování konverzí na platformě LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Za tímto účelem je ve vašem prohlížeči nastaven soubor cookie, který vám LinkedIn umožní rozpoznat vás při návštěvě webové stránky. LinkedIn používá tato data k vygenerování anonymních zpráv o reklamní činnosti a informací o tom, jak komunikujete s naším webem. Díky výše uvedené technologii od LinkedIn vám mohou být zobrazeny relevantnější reklamy na základě vašich zájmů. Rovněž dostáváme agregované a anonymní zprávy z činnosti LinkedIn a informace o tom, jak komunikujete s naším webem od společnosti LinkedIn. Proti analyzování vašeho chování na síti LinkedIn můžete vznést námitku a provést odhlášení ze zobrazování doporučení na této síti a to kliknutím na následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out


Právním základem pro použití sledování konverzí LinkedIn je čl. 6 odst. 1 odst. 1 S.1 lit f GDPR, což je oprávněné Zájem je design založený na potřebách, jakož i statistické vyhodnocení webu. 


8.2. Newsletter

Konica Minolta nabízí svým zákazníkům a dalším zájemcům občasný newsletter (elektronický zpravodaj). Povinným údajem pro zasílání newsletteru je pouze vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších, zvlášť označených údajů, je dobrovolné a používají se pro účely případného kontaktování vaší osoby. Přihlášení k odběru newsletteru se provádí pomocí tzv. postupu „double opt in“. To znamená, že vám po vašem přihlášení zašleme na uvedenou adresu e-mail, ve kterém vás prosíme o potvrzení, že si přejete newsletter dostávat. Nepotvrdíte-li přihlášení klepnutím na odkaz v e-mailu, je vám zaslaný odkaz deaktivován a vaše údaje jsou smazány. Souhlasíte-li se získáváním newsletteru, získáte přístup k těmto informacím:


•           Novinky a informace o portfoliu produktů Konica Minolta 
•           Exkluzivní pozvánky na události, veletrhy a webináře
•           Zasílání referenčních zpráv a úspěšných příběhů
•           Tržní trendy ve formě studií, průzkumu trhu a bílých knih
•           Možnost účasti v anketách spokojenosti zákazníků


Náš newsletter obsahuje informace a novinky společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech spol., s.r.o. a dalších sdružených společností v rámci koncernu (Konica Minolta IT Solutions a.s.,  Konica Minolta Business Solutions Europa GmbH, Mobotix AG a další společnosti skupiny Konica Minolta).
Souhlas se zasíláním můžete kdykoli zrušit. Rovněž můžete zaslat e-mail na adresu oou(zavinac)konicaminolta.cz nebo na kontaktní údaje uvedené v části Impressum.
Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) – souhlas obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 
8.3. Youtube
Na naší webové stránce používáme videa YouTube. Jsou uložena na adrese http://www.Youtube.com, můžete je však přehrávat přímo z naší webové stránky. Při používání videí na své webové stránce jsme aktivovali rozšířený režim ochrany osobních údajů. To znamená, že pokud videa nepřehráváte, nejsou na YouTube předávány žádné vaše osobní údaje. Pokud videa přehráváte, jsou však na YouTube údaje předávány. Nejprve obdrží YouTube informaci, že jste vstoupili na příslušnou část naší webové stránky. Kromě toho mohou být na YouTube přenášeny další údaje, o kterých nemáme žádné informace. Rovněž nemáme vliv na přenos údajů. Přihlásíte-li se na YouTube, jsou přenášené údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si toto přiřazení nepřejete, musíte se před přehráváním videí na naší webové stránce z YouTube odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy své webové stránky podle příslušných potřeb. Toto vyhodnocení se může provádět zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování reklamy podle příslušných potřeb. S vytvářením uživatelských profilů na YouTube můžete vyjádřit nesouhlas, který musíte uplatnit přímo na YouTube.
Další informace o účelu a rozsahu zjišťování osobních údajů a jejich zpracování jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube. Zde jsou uvedeny další informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu soukromí: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.
Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a řídí se zásadami EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
Právním základem pro používání videí YouTube je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 
 1. Online přítomnost v sociálních médiích
Jako provozovatel stránek využíváme nabídky z online platforem (sociálních sítí), abychom informovali aktivní uživatele těchto sítí o nabídkách společnosti Konica Minolta a v případě zájmu přímo komunikovali prostřednictvím platforem. Kanály sociálních médií tak doplňují naši vlastní webovou stránku a nabízejí těm, kteří upřednostňují tento druh informací, alternativní komunikační prostředek. V současné době jsme zastoupeni v následujících sítích s našimi vlastními online profily:
 
 • Facebook:
Konica Minolta Business Solutions Czech
 
 • LinkedIn:
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o.


Jakmile se prokliknete na příslušné profily sociálních médií Konica Minolta ve vaší síti, platí smluvní podmínky a pokyny pro zpracování dat příslušného provozovatele sociální sítě.
Nemáme žádný vliv na sběr dat a jejich další využití sociálními sítěmi. Na základě uložených souborů cookies ve vašem počítači disponujeme pouze údaji pro účely průzkumu trhu a reklamy, přičemž tyto uživatelské profily jsou vytvářeny na základě vašeho používání a výsledných zájmů. Kromě toho lze reklamu umístit také na základě Vámi údajných zájmů ve Vašem profilu.
Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že data uživatelů (např. Osobní údaje, adresa IP) jsou provozovateli sítě ukládány v souladu s jejich pokyny pro používání dat a využívána pro obchodní účely. Chtěli bychom také zdůraznit, že vaše data mohou být zpracována mimo Evropskou unii. Poskytovatelé v USA, kteří získali osvědčení podle „štítu na ochranu soukromí“, jsou povinni dodržovat normy EU v oblasti ochrany údajů.
Údaje uživatelů sociálních sítí Konica Minolta zpracováváme pouze v případě, že nás kontaktují a komunikují s námi prostřednictvím komentářů nebo přímých zpráv. Vaše práva, jakožto práva subjektů údajů můžete uplatnit jak proti nám, tak proti provozovateli sociální sítě.
Zpracování osobních údajů uživatelů sociálních sítí probíhá na základě našich oprávněných zájmů. Které spočívají v efektivním informování uživatelů a komunikací s uživateli podle. čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Pokud vás požádá o souhlas se zpracováním údajů příslušný provozovatel sociální sítě (tj. udělíte svůj souhlas, např. zaškrtnutím políčka nebo potvrzením tlačítka), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR.
Námitky proti zpracování vašich osobních údajů  příslušnou sociální sítí musíte uplatnit přímo u provozovatele dané sociální sítě.
 
 1. Globální zásady skupiny Konica Minolta.

Společnost Konica Minolta přijala globální zásady jako měřítko vlastního chování, přečíst si je můžete na našem korporátním webu zde.
Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na www.konicaminolta.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji. Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze jsou dostupné na www.konicaminolta.cz