Konica Minolta zajišťuje pro Cermat provoz tiskového, produkčního a kompletačního centra

| 24 května 2022

Konica Minolta se ohrazuje proti zavádějícím informacím uveřejněným k zakázce pro Cermat. Od roku 2019 zajistila Konica Minolta pro Cermat tisk a kompletaci více než 33 milionů stran za 7,7 milionu Kč. Součástí ceny poskytovaných služeb je mimo jiné garantovaná dostupnost týmu pracovníků, garance oprav do 4 hodin od nahlášení poruchy, pravidelná aktualizace softwaru řídícího a zobrazovacího systému, a především kontinuální údržba dvou specializovaných kompletovacích a balicích linek vč. čtyř produkčních tiskových zařízení.


Od elektronického souboru s testem až po finální obálku se jménem studenta. Vše s důrazem na maximální bezpečnost zkušebního tajemství. Každá stránka označená unikátním čárovým kódem, aby byla vždy dohledatelná a správně přiřaditelná. Maximální důraz na automatizované zpracování a kontrolu s cílem omezit únik informací a chybovost způsobenou lidským faktorem. Konica Minolta zajišťuje pro Cermat od roku 2010 komplexní provoz tiskového, produkčního a kompletačního centra (TPKC), jež neexistuje nikde jinde na světě.

„Provedení všech hodnotících testů je zcela individualizované. Každý se tiskne pro konkrétního žáka, který bude v daném okamžiku na konkrétním místě, bude zkoušky vykonávat v určitém pořadí a který má či může mít různé formy či stupně individuálního přístupu například vzhledem k tělesným omezením. V celém procesu se pracuje s extrémním množstvím citlivých a osobních dat, která je nutné velice pečlivě zpracovat a od začátku do konce průběžně kontrolovat. To vše při dodržení požadavků na kvalitu, bezpečnost, čas výroby a zpracování. Pouze správně a kvalitně vytištěná a sbalená zkušební dokumentace, která je ve správném pořadí uložena v zásilce pro danou školu a třídu, je to, co studenty, učitele, ale i Cermat a MŠMT zajímá,“ vysvětluje Pavel Štěpán, obchodní ředitel Konica Minolta Business Solutions.
 
Samotný návrh a vývoj řešení pro Cermat trval dva roky. Technologický komplet se skládá z dvanácti hlavních částí a zdaleka nezahrnuje jen čtyři tiskárny. Jde o sofistikované IT řešení, zajištěné celou strukturou serverů a vlastním software, který řídí dvě velké produkční a kompletační linky. Každý rok zpracuje data statisíců maturantů, studentů hlásících se na střední školy a žáků 5. a 7. tříd, kteří procházejí srovnávacím testováním. TPKC jako celek řídí výrobu zkušební dokumentace, tedy tisk a následné plně automatizované balení, a to vše pod několikastupňovou a plně automatizovanou kontrolou bezpečnosti, kvality tisku, ale především správnosti realizace všech dílčích výstupů v podobě balíčků, jež následně směřují do škol.
 
Za dvanáct let provozu TPKC nedošlo k jediné chybě v balení, která by na školách znemožnila uskutečnit přijímací nebo maturitní zkoušku jediného studenta. To je výsledkem průběžné komplexní a proaktivní kontroly a aktualizace, jež probíhá i v době, kdy centrum nic neprodukuje, což je zhruba šest měsíců v roce. Cílem všech je minimalizovat servisní zásahy během výrobního cyklu, kdy musí být každá závada odstraněna do čtyř hodin od jejího nahlášení. Takové pravidlo platí pro všechny technologické části TPKC, tedy pro řídicí software, tiskárny, kompletační a balicí linky i pro veškeré další obslužné technologie, jako jsou scannery čárových kódů nebo technologie pro výrobu dalších částí zkušební dokumentace.
 
Právě za tyto činnosti vykonávané v režimu garantované dostupnosti umožňují řízení, provoz a údržbu celého komplexního systému propojujícího IT databáze, bezpečnostní řešení a tiskové, produkční a kompletační technologie vyúčtovala Konica Minolta od roku 2019 do současnosti Cermatu částku v hodnotě 65 milionů korun. Dalších 7,7 milionu korun navíc vyfakturovala za vytištění více než 33,2 milionu stran. Komplexní smlouva zajišťující podporu provozu TPKC mezi Konica Minolta a státním Cermatem končí 31. května 2022. Její celé znění je uveřejněné ve Veřejném registru smluv.
 
„Na základě přímého zadání vedení Cermatu budeme mít od června 2022 uzavřený pouze dodatek na provoz tiskáren a řídicího software po dobu následujících 4 měsíců. V praxi to bude znamenat, že ze strany Konica Minolta už nebude zajišťováno obálkování a kontrola výstupů. Dojde tak k zásahu do bezpečnosti celého systému. Místo digitalizace se vrátí ruční práce, kdy lidé povolaní ke vkládání testů do obálek uvidí znění testů i osobní data těch, kterým jsou testy určeny. O zvýšení chybovosti není pochyb,“ popisuje P. Štěpán.
 
Vzhledem k tomu, že technologické zařízení TPKC je v provozu již 12 let, je nutné zajistit jeho celkovou výměnu, aby bylo možné i nadále garantovat 100% spolehlivost a bezpečnost provozu. Konica Minolta na tuto skutečnost již od roku 2020 opakovaně upozorňovala jak vedení Cermatu, tak zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Přesto dosud nebylo vypsáno žádné výběrové řízení, jež by umožnilo v příštím roce zpracovat a vytisknout zkušební dokumentaci pro státní maturity. K přechodu na digitální testování bez nutnosti tisku přitom nejsou dostupné žádné oficiální informace.
 
„Na základě zkušeností s provozem TPKC jsme vedení Cermatu s náležitým předstihem v posledních dvou letech opakovaně upozorňovali na možné komplikace po skončení platnosti aktuální smlouvy v případě, že nebude řádně a v čas vysoutěžený nový dodavatel technologické části realizace evaluačních projektů.
Důvodem je skutečnost, že návrh a realizace libovolného nového technického řešení není možné očekávat za méně než osm měsíců,“ uzavřel P. Štěpán.
 
Schéma jedné ze dvou totožných výrobních linek, jejichž provoz a údržbu zajišťuje Konica Minolta v Cermat:


V rámci služeb údržby a podpory tým 6 pracovníků Konica Minolta garantuje úroveň služeb: