Zásady zpracování osobních údajů

1. Pro účely těchto Zásad je:

Provozovatelem: Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o., Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady, Tel.: +421 841 777 777, Dostupnost linky: Po–Pia 7:30 - 18:00 Email: info(zavináč)konicaminolta.cz

Osobními údaji: jméno a příjmení, funkce, název společnosti, pracovní pozice, email, telefon, IP adresa, telefonní číslo, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby.

2. Provozovatel je správcem Osobních údajů ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a prostřednictvím těchto zásad informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

3. Provozovatel je majitelem webu www.konicaminolta.cz, jehož součástí je stránka s registračním formulářem, určeným k provedení registrace na Provozovatelem pořádané akce. V rámci registrace zpracovává Provozovatel Osobní údaje za účelem/účely uvedenými níže:

   a. plnění smlouvy a poskytování služeb včetně organizace akcí;
   b. splnění právní povinnosti správce (zejména účetní, daňové a archivační);
   c. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele akce;
   d. vedení evidence účastníků pro interní potřeby;
   e. ochranu práv a právem chráněných zájmů správce (oprávněný zájem).

4. Účastníci, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem poskytování služeb (registrace) či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí svobodně, dobrovolně a svým jménem.

5. Správce bude osobní údaje zpracovávat:

   a. Pro účely 3a od odeslání žádosti o registraci na akci a po dobu následujících 6 měsíců
   b. pro účely 3c po dobu 3 let od konání akce pokud nebude souhlas kdykoliv Účastníkem odvolán.

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, který však může do zpracování zapojit i tyto další zpracovatele:

   a. Poskytovatel mailingového nástroje, který jakožto zpracovatel osobních údajů postupuje výhradně dle našich pokynů a dodržuje námi požadovaná organizační a technologická opatření.
   b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá. O jejich zapojení Vás budeme informovat prostřednictvím emailu.

7. Pokud dochází ke zpracování na základě uděleného souhlasu, souhlas lze vzít kdykoliv zpět následujícími způsoby:

   a. prostřednictvím emailu na emailovou adresu info@konicaminolta.cz.
   b. Prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu: Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o., Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady.
   c. Prostřednictvím odhlašovacího linku umístěného na konci každého emailu s obchodními informacemi zaslaného společností Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o., Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které Provozovatel zpracovává na základě jiného zákonného důvodu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či na základě oprávněného zájmu).

8. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů Vás tímto poučujeme o vašich právech, která můžete kdykoli vůči nám, jakožto správci, uplatnit:

   a. vzít souhlas kdykoliv zpět,
   b. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
   c. požadovat po nás vysvětlení ohledně důvodu zpracování osobních údajů,
   d. vyžádat si u nás zpřístupnění těchto údajů a žádat po nás jejich aktualizaci nebo opravu
   e. požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
   f. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Uplatnit svá práva můžete následovně:

   a. prostřednictvím emailu na emailovou adresu info@konicaminolta.cz.
   b. Prostřednictvím dopisu zaslaného na adresu: Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o., Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady
   c. Prostřednictvím odhlašovacího linku umístěného na konci každého emailu s obchodními informacemi zaslaného společností: Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s.r.o., Žarošická 4395/13, 628 00 Brno-Vinohrady

9. Provozovatel má právo Zásady změnit či doplňovat a o každé takové změně je povinen informovat Účastníky e-mailem nejméně 14 dnů před nabytím účinnosti změn.

10. Tyto Zásady nabývají účinnosti 1.1.2020.