SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJI SOUHLAS JAKOŽTO UCHAZEČ O ZAMĚSTNÁNÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Souhlas“):
 

Společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., IČO 001 76 150, se sídlem Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 21999, kontaktní e-mail info@konicaminolta.cz („My“)
jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.


I.
Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše osobní údaje („Osobní údaje“):

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o dosaženém vzdělání, údaje o pracovních zkušenostech, údaje o dalších dovednostech uchazečů a další informace obsažené v životopisech zaslaných uchazečem o zaměstnání.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:

Můžete dobrovolně zvolit, pro které účely mají být Vámi poskytnuté údaje využity. Volbu lze provést zaškrtnutím jednotlivého políčka výše.

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.

Udělení tohoto souhlasu není naším smluvním požadavkem a pokud se rozhodnete jej neudělit, není tím dotčeno zpracování Vašich údajů pro výběrové řízení, ke kterému jste se přihlásil.
 


II.
Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Jelikož vnímáme ochranu osobních údajů jako stěžejní oblast, nebudeme Vaše osobní údaje předávat žádným zpracovatelům. Osobní údaje budou předány naší dceřiné společnosti, která může mít otevřené jiné vhodné výběrové řízení v případě, že s tímto předáním budete souhlasit.
 


III.
Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu nebo na e‑mailové adrese: oou(zavinac)konicaminolta.cz

Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů, stížností na kvalitu našich služeb či v případě uplatnění Vašich práv.

Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na https://www.konicaminolta.cz/cs-cz/career/ochrana-osobnich-udaju .
 


IV.
Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu 2 let.
 


VI.
Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností. Souhlas můžete odvolat prostřednictvím elektronického formuláře, umístěného na internetové adrese www.konicaminolta.cz/career, kde vyplníte minimálně své identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.

Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil
před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

V Brně dne 1.8. 2019.