Ochrana osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání

 
ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ uchazečů o zaměstnání

Společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., IČO 001 76 150, se sídlem Žarošická 4395/13, Židenice, 628 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 21999 (dále také „My“) jako správce osobních údajů Vás jako uchazeče o zaměstnání informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Jsme si vědomi, že při získávání údajů pro potřeby výběrových řízení, případně pro vznik pracovněprávního vztahu, je potřeba zpracovávat osobní údaje. Jelikož chceme, abyste věděli, jak zpracování údajů probíhá a proč osobní údaje potřebujeme, připravili jsme tyto zásady ochrany osobních údajů.

V těchto Zásadách ochrany osobních údajů („Zásady“) vysvětlujeme:
 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 • jak využíváme získané osobní údaje a na jakém právním základu;
 • kdo má k Vašim osobním údajům přístup;
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 • jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme; a
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese oou(zavinac)konicaminolta.cz . Rádi Vám odpovíme na jakékoliv Vaše otázky, týkající se námi prováděného zpracování osobních údajů.

1. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDEME ZPRACOVÁVAT

Zpracováváme následující informace:
 • Vaše životopisy včetně motivačních a jiných dopisů. Jedná se o osobní údaje, které nám zašlete v životopisech a jiných dokumentech přiložených k životopisům, či v odpovědích na inzerát. Typicky se jedná o identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělaní a pracovních zkušenostech a další údaje uvedené ve zmíněných dokumentech.

 • Údaje z dovednostních testů. Během pohovorů potřebujeme otestovat také Vaše znalosti. K tomuto testování využíváme různé druhy testů. V těchto testech zkoušíme Vaše dovednosti, pozornost, komunikační schopnosti, vědomosti aj. Nikdy však v testech nebudeme zkoumat Váš zdravotní stav ani jinak zpracovávat zvláštní kategorie osobních údajů.
 
2. JAK využívÁme získané infoRmace a na jakém právním základu

 • Údaje z životopisů a jiných zaslaných dokumentů využíváme výhradně pro účely výběrového řízení a náboru nových zaměstnanců. Pro toto zpracování existuje náš oprávněný zájem, který spočívá v nalezení vhodného kandidáta do naší společnosti. Zároveň takovéto zpracovávání je očekávatelné, vzhledem k tomu, že jste nám životopis či jiný dokument zaslali a předpokládáte, že jej budeme využívat pro účely výběrového řízení a náboru nových zaměstnanců.

  Neboť jsou často životopisy a další dokumenty velmi zajímavé a využitelné pro budoucí pracovní nabídky, budeme v některých případech využívat údaje z životopisů a dalších dokumentů pro účely nabídky dalších pracovních pozic. Toto zpracování však vždy budeme provádět na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů.

  Životopisy a jiné dokumenty můžeme rovněž zaslat naší partnerské společnosti uvedené v bodě 3. těchto Zásad, vždy však pouze na základě Vašeho souhlasu.
   
 • Údaje z testů využíváme výhradně pro účely zjištění dovedností uchazečů a posouzení vhodnosti uchazeče na nabízenou pracovní pozici. K tomuto zpracování existuje nás oprávněný zájem.
3. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM
 
Víme, že údaje, které nám poskytujete jsou určeny výhradně nám, neboť máte zájem o námi nabízenou pracovní pozici. Může se však stát, že u nás neexistuje vhodná pozice. Jelikož jste však údaje zaslali nám, nechceme je předat dále, aniž byste o tom věděli. Proto nedochází k žádnému předávání Vašich osobních údajů dalším příjemcům bez Vašeho výslovného souhlasu. V případě, že souhlasíte s předáním, mohou být životopisy a jiné dokumenty předány následujícímu příjemci:
 • Partnerská společnost Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.se sídlem U plynárny 1002/97, Michle, 101 00 Praha 10
Vaše osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie a nedochází tak k jejich předání mimo toto území.
 
4. PO JAKOU DOBU BUDEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT

Doba uchování Vámi zaslaných dokumentů se bude lišit dle toho, zda nám udělíte souhlas se zpracováním či nikoliv.

Pokud neudělíte souhlas se zpracováním, budeme Vaše údaje z životopisů a dalších dokumentů uchovávat po dobu výběrového řízení, maximálně však po dobu 1 roku.

Pokud se rozhodnete, že chcete být informován o nových pracovních pozicích i po uplynutí 1 roku a udělíte nám souhlas se zpracováním, budeme Vaše údaje z životopisů a dalších dokumentů uchovávat po dobu 2 let.

Údaje z testů budou vždy uchovány pouze po dobu trvání výběrového řízení, maximálně však po dobu 1 roku.
 
5. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČUJEME

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme zaměstnance s vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat pouze ta nejmodernější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a nejvhodnější software.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

Pro zabezpečení Vašich osobních údajů jsme přijali následující opatření:
 • Organizační bezpečnost. Klademe důraz na to, abychom zabezpečili Vaše osobní údaje proti rizikům lidského faktoru, zejména: 
  • Přijali jsme a udržujeme směrnice a dokumenty interní bezpečnosti;
  • Pravidelně zajišťujeme školení zaměstnanců a dalších pracovníků na pravidla práce s osobními údaji a rizika informační bezpečnosti;
  • Smluvně upravujeme odpovědnost a mlčenlivost zaměstnanců;
  • Přijali jsme a udržujeme standardizované procesy týkající se práce s Vašimi osobními údaji.
 
 • Technická opatření. Implementovali jsme důležitá technická opatření pro zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů, zejména:
  • Přístup do systémů obsahující osobní údaje jen pod heslem;
  • Pravidelná údržba zařízení, na kterých budou data uložena;
  • Zajištění ochrany antivirem, firewallem, prostředky k zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům pro jejich zpracování;
  • Prostředky k zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě, vymazání či jinému zpracování osobních údajů.
6. JAKÁ MÁTE VE VZTAHU K OCHRANĚ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRÁVA
 
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů;
 • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování, odvolat souhlas či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 500 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Typickým příkladem bude situace, kdy Vámi zaslané informace v životopisu nebyly přesné, či si je přejete určitým způsobem konkretizovat a doplnit.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů znamená, že pokud nám udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. V případě, že souhlas odvoláte, přestaneme se zpracováním založeném na tomto souhlasu a pokud nebude existovat žádný jiný důvod pro zpracování, tak osobní údajů rovnou smažeme.

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, můžete kontaktovat naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese oou(zavinac)konicaminolta.cz. Na Vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

ZMĚNY ZÁSAD

Naše Zásady mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na www.konicaminolta.cz a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji. Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze jsou dostupné na www.konicaminolta.cz

Tyto Zásady jsou účinné od 1.8. 2019.
 

Začněte svůj příběh zde!

Volné pracovní pozice